idemed.grΙ.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

idemed.gr Profile

idemed.gr

Title:Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Description:Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. — Main Menu —Αρχικ? Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. - Σκοπ?? – ?ραμα - Ιδρυτικο? Ετα?ροι - Ετα?ροι - Διοικητικ? Συμβο?λιο - Επιστημονικ? Επιτροπ? - Διοικητικ? Προσωπικ? Διαιτησ?α - Γενικ? - Νομοθεσ?α - Διαι

Keywords:

Discover idemed.gr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

idemed.gr Information

Website / Domain: idemed.gr
Website IP Address: 213.133.106.110
Domain DNS Server: ns1.your-server.de,ns3.second-ns.de,ns.second-ns.com

idemed.gr Rank

Alexa Rank: 9559683
OursSite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

idemed.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $718
Daily Revenue: $1
Monthly Revenue: $59
Yearly Revenue: $718
Daily Unique Visitors: 181
Monthly Unique Visitors: 5,430
Yearly Unique Visitors: 66,065

idemed.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Tue, 26 Sep 2017 09:07:52 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

idemed.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

idemed.gr Similar Website

Domain WebSite Title
fengshuigallery.gr fengshuigallery.gr | Μια πλ?ρη Gallery ειδ?ν Φενγκ Σο?ι & ε?δη δ?ρων
netquest.gr Netquest - Ασφ?λεια Επικοινων?ε? Δ?κτυα
ubsp.com.cn η??γ??δ??δ??ζ?‘θ?3ε?’ζ?·η??θ|?ζ±?ο??ε°?ε??ε?°ε??ζ?
bourboulithres.gr Παιδικ? Π?ρτυ Ιδ?ε? , Προσφορ?? , Δ?ρα!
aek1924.gr ΑΕΚ στα ε?κολα, AEK1924 στα δ?σκολα... - AEK1924.gr
analyst.gr Analyst.gr – Η Γν?ση ε?ναι Δ?ναμη
malelis.gr Δωρ?σημο Μαλ?λη? ΑΕΒΕ - Ε?δη δ?ρων
koniaris.gr K. Koniaris Carpet | Χαλι? | Μοκ?τε? | Δ?πεδα | Ταπετσαρ?ε? |
en-gr.com Δ?κτυο Πληροφορι?ν,Πληροφορ?ε?,?ρθρα,Προβολ?,info
dafnis.com Δ?φνη? :: e-shop :: Επαγγελματικ? Ε?δη Κομμωτηρ?ου & Ομορφι??
koniariscarpetcenter.gr Χαλι? | Μοκ?τε? | Ταπετσαρ?ε? το?χου | Κονιαρη? Δ. - Δ. Κονιαρη?
deltamarmara.gr Δ?λτα Μ?ρμαρα
estrifto.gr Estrifto.gr - Τα Π?ντα στα Ε?δη Καπνιστο? και Ε?δη Δ?ρων
weacceptbitcoin.gr Εταιρε?ε? και επαγγελματ?ε? που δ?χονται Bitcoin στην Ελλ?δα
pasxalidis.com Πασχαλ?δη? - Χαλι?, Ταπετσαρ?ε?, Μοκ?τε?, Κουρτ?νε?, Λευκ? Ε?δη, Πλαστικ? Δ?πεδα
nj3000plan.org ???δ??????????????
justshapesandbeats.com Δ & ?
eprice.co.jp ???????????????????????δ?????????????(?????????
sotira.org.cy Καλωσ?ρθατε στο Δ?μο Σωτ?ρα? | Διαβ?στε χρ?σιμε? πληροφορ?ε? για το Δ?μο Σωτ?ρα?

idemed.gr Traffic Sources Chart

idemed.gr Alexa Rank History Chart

idemed.gr aleax

idemed.gr Html To Plain Text

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. — Main Menu —Αρχικ? Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. - Σκοπ?? – ?ραμα - Ιδρυτικο? Ετα?ροι - Ετα?ροι - Διοικητικ? Συμβο?λιο - Επιστημονικ? Επιτροπ? - Διοικητικ? Προσωπικ? Διαιτησ?α - Γενικ? - Νομοθεσ?α - Διαιτησ?α ΕΒΕΑ Διαμεσολ?βηση - Γενικ? - Νομοθεσ?α - Διαμεσολ?βηση σε Αστικ?? & Εμπορικ?? Διαφορ?? - Σχολικ? Διαμεσολ?βηση - Οικογενειακ? Διαμεσολ?βηση - Διαμεσολ?βηση στο χ?ρο εργασ?α? - Τραπεζικ? Διαμεσολ?βηση Ν?α / Ανακοιν?σει? Εγγραφ? Μελ?ν Επικοινων?α Αρχικ? Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Σκοπ?? – ?ραμα Ιδρυτικο? Ετα?ροι Ετα?ροι Διοικητικ? Συμβο?λιο Επιστημονικ? Επιτροπ? Διοικητικ? Προσωπικ? Διαιτησ?α Γενικ? Νομοθεσ?α Διαιτησ?α ΕΒΕΑ Διαμεσολ?βηση Γενικ? Νομοθεσ?α Διαμεσολ?βηση σε Αστικ?? & Εμπορικ?? Διαφορ?? Σχολικ? Διαμεσολ?βηση Οικογενειακ? Διαμεσολ?βηση Διαμεσολ?βηση στο χ?ρο εργασ?α? Τραπεζικ? Διαμεσολ?βηση Ν?α / Ανακοιν?σει? Εγγραφ? Μελ?ν Επικοινων?α Σεμιν?ριο για την Τραπεζικ? Διαμεσολ?βηση (Επ?πεδο 2) απ? το ΙΔΕΜΕΔ και το ΕΒΕΑ (18/4) Παρουσ?αση του βιβλ?ου ?H Δ?ρα και το δ?ρο τη?? τη? Αλεξ?α? Κουκκουλλ? για την αντιμετ?πιση του bullying Το ?ραμ? μα?Η προαγωγ? των θεσμ?ν των εναλλακτικ?ν μεθ?δων επ?λυση? διαφορ?ν, ω? παραγωγικο? και εναλλακτικο? τρ?ποι για την ταχε?α επ?λυση των διαφορ?ν. περισσ?τερα Γιατ? Διαιτησ?αΠαρ?χει τη δυνατ?τητα επ?λυση? των διαφορ?ν αποφε?γοντα? την αντιδικ?α εν?πιον των τακτικ?ν δικαστηρ?ων, με ταχ?τητα, ευελιξ?α και ποι?τητα. περισσ?τερα Διαμεσολ?βησηΑποτελε? μια ευ?λικτη διαδικασ?α που προσαρμ?ζεται αν?λογα ?στε να διασφαλιστε? μια εποικοδομητικ? σχ?ση μεταξ? των εμπλεκομ?νων. περισσ?τερα Γ?νε Μ?λο?Στ?ριξε του? εναλλακτικο?? τρ?που? επ?λυση? διαφορ?ν. Αξιοπο?ησε την ταχ?τητα, την αξιοπιστ?α και τι? ποιοτικ?? λ?σει? που μπορο?ν να προσφ?ρουν. περισσ?τερα Αγαπητ?? φ?λε? & αγαπητο? φ?λοι Με ιδια?τερη χαρ? σα? καλωσορ?ζουμε στον ιστ?τοπο του Ινστιτο?του Διαιτησ?α? και Εναλλακτικ?ν Μεθ?δων Επ?λυση? των Διαφορ?ν, μια? ιδ?α? που η υλοπο?ηση τη?, μα? καθιστ? υπερ?φανου? και ενθουσι?δει? για την ενασχ?ληση με σκοπ? την προ?θηση τη? Διαιτησ?α? και των εναλλακτικ?ν μεθ?δων επ?λυση? των διαφορ?ν. Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. ?ρθε ω? επιστ?γασμα πολλαπλ?ν πρωτοβουλι?ν στον τομ?α τη? Διαιτησ?α? και τη? Διαμεσολ?βηση? και ω? μ?α προσπ?θεια για περαιτ?ρω αν?δειξη, υποστ?ριξη και διερε?νηση του? προ? ?φελο? του νομικο? και του επιχειρηματικο? κ?σμου, τη? επιστημονικ?? κοιν?τητα? και εν τ?λει προ? ?φελο? του πολ?τη και του κοινωνικο? συν?λου. ?ραμα του Ινστιτο?του ε?ναι η σ?μπλευση τη? κοιν?τητα? των επιστημ?νων, των επαγγελματι?ν και των επιχειρηματι?ν που επιθυμο?ν να γνωρ?σουν, ? αντιλαμβ?νονται ?δη τα προτερ?ματα, πρωτ?στω? τη? Διαιτησ?α?, αλλ? και των λοιπ?ν εναλλακτικ?ν μεθ?δων επ?λυση? των διαφορ?ν, και επιθυμο?ν να αξιοποι?σουν την ταχ?τητα, την αξιοπιστ?α και τι? ποιοτικ?? λ?σει? που μπορο?ν αυτ?? να προσφ?ρουν. Το Ινστιτο?το Διαιτησ?α? και Εναλλακτικ?ν Μεθ?δων Επ?λυση? των Διαφορ?ν επιθυμε? να συνεισφ?ρει στην επ?λυση των προβλημ?των απ? τον κορεσμ? τη? ελληνικ?? δικαιοσ?νη? και ε?ναι ?τοιμο να εργαστε? για την πληροφ?ρηση και την επιμ?ρφωση κ?θε ενδιαφερ?μενου, καταθ?τοντα? τι? γν?σει? και την δι?θεση των Ιδρυτ?ν του σε ?ναν ν?ο κλ?δο με ξεχωριστ? ενδιαφ?ρον, που θα δ?σει ν?α ?θηση στι? εμπορικ?? συναλλαγ?? και του? νομικο?? θεσμο?? τη? χ?ρα?. Το ΙΔΕΜΕΔ φιλοδοξε? να πρωτοστατ?σει στην δι?δοση τη? διαιτητικ?? επ?λυση? των διαφορ?ν και να καταστε? αρωγ?? στην εξ?λιξη και την εδρα?ωση των εναλλακτικ?ν μεθ?δων επ?λυση? των διαφορ?ν. Κωνσταντ?νο? Μ?χαλο? – Πρ?εδρο? Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Εξελ?ξει? Συν?ντευξη τη? Γενικ?? Γραμματ?ω? του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. κ. Αλεξ?α? Κουκκουλλ? για τη Διαιτησ?α, τη Διαμεσολ?βηση και τη Διαπραγμ?τευση στο CapitalTV Τι? διαφορ?? αν?μεσα στην Διαμεσολ?βηση, την Διαιτησ?α και τι? ?λλε? μορφ?? εναλλακτικ?? επ?λυση? διαφορ?ν στον ιδιωτικ? τομ?α εξηγε? η κ Αλεξ?α Κουκκουλλ?, Δικηγ?ρο? ειδικευμ?νη σRead More July 13, 2016 by idemed 0 Comment Το ΙΔΕΜΕΔ στο “BLUE MONEY SHOW 2016” Το Ινστιτο?το Διαιτησ?α? και Εναλλακτικ?ν Μεθ?δων Επ?λυση? Διαφορ?ν ?χει παρουσ?α στο ?BLUE MONEY SHOW 2016? που θα διεξαχθε? απ? τι? 22 ?ω? τι? 24 Απριλ?ου 2016 στον Αστ?ρα τη? ΒοRead More April 23, 2016 by idemed 0 Comment Σεμιν?ριο για την Τραπεζικ? Διαμεσολ?βηση (Επ?πεδο 2) απ? το ΙΔΕΜΕΔ και το ΕΒΕΑ (18/4) Το Ινστιτο?το Διαιτησ?α? και Εναλλακτικ?ν Μεθ?δων Επ?λυση? Διαφορ?ν Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., με την υποστ?ριξη του Εμπορικο? και Βιομηχανικο? Επιμελητηρ?ου Αθην?ν και του Κ?ντρου Διαμεσολ?βησRead More April 05, 2016 by idemed 0 Comment Παρουσ?αση του βιβλ?ου ?H Δ?ρα και το δ?ρο τη?? τη? Αλεξ?α? Κουκκουλλ? για την αντιμετ?πιση του bullying Το βιβλ?ο με τ?τλο ?Η Δ?ρα και το δ?ρο τη?? τη? κ. Αλεξ?α? Κουκκουλλ?, Δικηγ?ρου, Διαιτητο? και Εκπαιδε?τρια? Διαμεσολαβητ?ν, με θ?μα την αντιμετ?πιση του ενδοσχολικο? εκφοβισμο?, Read More March 30, 2016 by idemed 0 Comment top ADRmag: Το περιοδικ? του ΕΒΕΑ για τι? εναλλακτικ?? μεθ?δου? επ?λυση? διαφορ?ν Τρ?χον Τε?χο? | ?λα τα τε?χη Σχετικ? με το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Διε?θυνση: Ακαδημ?α? 7, Τ.Κ.: 10671, Αθ?να Τηλ?φωνο: 210 - 33 82 310, 210 - 33 82 311 FAX: 210 - 36 24 341 - idemed@idemed.gr Τελευτα?α Ν?α Συν?ντευξη τη? Γενικ?? Γραμματ?ω? του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. κ. Αλεξ?α? Κουκκουλλ? για τη Διαιτησ?α, τη Διαμεσολ?βηση και τη Διαπραγμ?τευση στο CapitalTV Jul 13, 2016 Το ΙΔΕΜΕΔ στο "BLUE MONEY SHOW 2016" Apr 23, 2016 Σεμιν?ριο για την Τραπεζικ? Διαμεσολ?βηση (Επ?πεδο 2) απ? το ΙΔΕΜΕΔ και το ΕΒΕΑ (18/4) Apr 05, 2016 Επικοινων?α ?νομα Email Μ?νυμα αποστολ? Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ | Copyright 2015 - All rights reserved ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

idemed.gr Whois

Domain Name: IDEMED.GR